ประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = The Efficiency of Organization Administration : A Case Study of Tambon Du Noi Administratin Organizatin,Chaturaphakphiman District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ ปักเขตานัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1