การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Parents' Particikpation in Making the Administration Policy of Thairath Wittaya 33 School(Ban Tungphao) Maesariang Sub-District,Maesariang District,Maehongson Province

ผู้แต่ง
อังคณา ปาทะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1