นโยบายต่างประเทศ : แนวทางศึกษา ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย /

ผู้แต่ง
อภิญญา รัตนมงคลมาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
327.1 อ253น 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
256 หน้า