ประวัติปรัชญาการเมือง เล่ม 3 = History of political philosophy /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2