ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.593 ม453ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
592 หน้า