การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = PARTICIPATION OF THE COMMUNITY IN TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION PLANNING : A CASE STUDY OF BUNG NAKHON ADMIMISTRATION ORGANIZATIN THAWATBURI DISTRICT, ROI-ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
วรพงษ์ อารีเอื้อ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550