ศึกษาความคิดเห็นในการใช้ตรายางกากบาทของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = THE OPINION OF ELECTION VOTE IN RUBER STAMP USING FOR SHIEF OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIN : A CASE STUDY OF MAMUNGSONGTON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION MUANG DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE

ผู้แต่ง
วรพจน์ เพ็ชรคงทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.65 ว225ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
105 หน้า ; 30 ซม.