บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช THE ROLE OF PEOPLE'S PARTICIPATION IN THE CONSERVATION OF NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES IN PHROMKIRI DISTRITCT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE

ผู้แต่ง
บุญมี ทัลวัลลิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
2551