ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล = OPINIONS OF TEACHERS TOWARDS THE PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF CHIEF-EXECUTIVES AND SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIION MEMBERS : A CASE STUDY OF MANANG DISTRICT, SATOON PROVINCE

ผู้แต่ง
จันทรา หมัดศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 จ251ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
169 หน้า ; 30 ซม.