ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล = OPINIONS OF TEACHERS TOWARDS THE PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF CHIEF-EXECUTIVES AND SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIION MEMBERS : A CASE STUDY OF MANANG DISTRICT, SATOON PROVINCE

ผู้แต่ง
จันทรา หมัดศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551