การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = PARTICAIPATION OF THE COMMUNITY IN ORGANIZING BASIC EDUCATION : A CASE STUDY OF BAN MA-U SCHOOL, TAWAT BURI DISTRICT, ROI-ET PROVINCE

ผู้แต่ง
ทองใบ เวียงสิมา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511