ทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี = THE OPINION OF TEACHER AND BASIC EDUCATIONAL COMMITTEE TOWARDS THE RELATIONSHIP CREATURE BETWEEN SCHOOL AND COMMUNITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER PATTANEE MUNICIPALITY, PATTANEE PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุรีย์ ศิริโกศล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1