บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านผือ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = ROLES OF TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION ON FOREST PRESERVATION : A CASE STUDY OF BAN PHUE,TAMBON DU TUNG,MUEANG DISTRICT, YASOTHON PROVINCE /

ผู้แต่ง
กนกวรรณ พูลสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551