ศึกษาการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ THE STUDY OF ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY FOR APPLICATION IN DAILY LIFE OF OFFICIALS IN MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, KRABI PROVINCE

ผู้แต่ง
ประวิทย์ ประชุมทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
2551