ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = PROPLE'S SATISFACTION FROM THE ROLE OF KAMNAN AND VILLAGE HEADMEN IN TAMBOL PHUMRIANG, CHAIYA DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
ศรายุทธิ์ เพ็ชรรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551