ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = THE PEOPLE'S OPINIONS TOWARDS THE MANAGEMENT OF NONGTRI VILLAGE ORGANIZATION, AUMPHER PUNPIN, SURATTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุภาวดี ฤกษ์ดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551