ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร = A STUDY OF PEOPLE'S SATISFACTION OF LEGAL SERVICES OF YASOTHON ATTORNEY OFFICE, YASOTHON PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุธาราวดี นาสูงชน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551