ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร A STUDY OF PEOPLE'S SATISFACTION OF LEGAL SERVICES OF YASOTHON ATTORNEY OFFICE, YASOTHON PROVINCE

ผู้แต่ง
สุธาราวดี นาสูงชน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
340 ส784ศ 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ช)113 หน้า