ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร = THE PEOPLE'S OPINIONS TO THE CONSTRUCTION PROJECT OF TAMBOL ADMINISTRATION ORGANIZATION : A CASE STUDY OF PROCHASUKSAN TAMBOL ADMINISTRAION ORGANIZATION, LANKRABUE DISTRICT, KAMPHAENGPHET PROVINCE /

ผู้แต่ง
องอาจ หล้าที
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551