ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานจราจรในเขตตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = THE PUBLIC SATISFACTION TOWARDS THE TRAFFIC SERVICE IN NONGHOE SUB-DISTRICT, MUEANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ จักร์แก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1