การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUFFICIENCY ECONOMY IN DAILY LIFE OF PEOPLE IN TABLON SICHON MUNICIPALITY, SICHON DISTRICT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE /

ผู้แต่ง
ภัชรินทร์ เลิศบุรุษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551