การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUFFICIENCY ECONOMY IN DAILY LIFE OF PEOPLE IN TABLON SICHON MUNICIPALITY, SICHON DISTRICT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE /

ผู้แต่ง
ภัชรินทร์ เลิศบุรุษ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.9 ภ331ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฏ) 156 หน้า ; 30 ซม.