ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE OFFICIALS OF DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION IN CHIANG MAI PROVINCE

ผู้แต่ง
รัชนี อยู่เอีย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551