การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช = THE APPLICATION OF THE FIVE PRECEPTS IN DAILY LIFE OF OFFICERS IN NAKHONSITHAMMARAT PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION /

ผู้แต่ง
พอพล อุบลพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551