การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท = THE ANALYTICAL STUDY OF SANYOJANA (FETTERS) IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURES /

ผู้แต่ง
สานุ มหัทธนาดุลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553