พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 /

ผู้แต่ง
ธีระพล อรุณะกสิกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1