ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2550 = THE PRATHOM 6 STUDENTS' OPINION ON BUDDHIST TEACHING OF TEACHER MONKS : A CASE STUDY OF SCHOOLS IN KRATHUMBAN DISTRICT, SAMUTSAKORN PROVINCE, ACADEMIC YEAR 2007 /

ผู้แต่ง
พระกุ๊ ญาณวีโร (แซ่เฮ้อ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551