ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2550 = THE PRATHOM 6 STUDENTS' OPINION ON BUDDHIST TEACHING OF TEACHER MONKS : A CASE STUDY OF SCHOOLS IN KRATHUMBAN DISTRICT, SAMUTSAKORN PROVINCE, ACADEMIC YEAR 2007 /

ผู้แต่ง
พระกุ๊ ญาณวีโร (แซ่เฮ้อ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.84 ก699ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ด) 140 หน้า ; 30 ซม.