พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา = PEOPLE'S BEHAVIOR BOTING TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION MEMBER HOUSE : A CASE STUDY OF TAMBON KAOMEKREAT ORGANIZATION SADAO DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE /

ผู้แต่ง
จำนงค์ อินขวัญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.62 จ344พ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฏ) 177 หน้า ; 30 ซม.