บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 = ROLES OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS ON ACTIN CALSSROOM RESEARCH IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN EDUCATIONAL SERVICE AREA 5 /

ผู้แต่ง
เทพอวยชัย พิริยการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551