บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 = ROLES OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS ON ACTIN CALSSROOM RESEARCH IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN EDUCATIONAL SERVICE AREA 5 /

ผู้แต่ง
เทพอวยชัย พิริยการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ท595บ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฎ) 102 หน้า ; 30 ซม.