การพัฒนาความร่วมมือแบบยั่งยืนในการทำงานขององค์การบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE COOPERATION OF ADMINISTRATION ORGANIZATINS IN PERFORMING DUTIES : A CASE STUDY OF PROVINCIAL ADMINISTRATIN ORGANIZATIN AND TAMBON ADMNISTRATION ORGANIZATION IN MUEANG DISTRICT, ROI-ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุรวัชร์ โฉมยงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550