การพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา : ศึกษาเฉพาะกรณีค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี = THE DEVELOPMENT OF ETHICS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THREEFOLD TRAINING : A CASE STUDY OF SUNPASITTHIPROSONG MILITARY CAMP, UBON RAJTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
ดำรง สุ่มสังข์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551