การพัฒนาจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา : ศึกษาเฉพาะกรณีค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี = THE DEVELOPMENT OF ETHICS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THREEFOLD TRAINING : A CASE STUDY OF SUNPASITTHIPROSONG MILITARY CAMP, UBON RAJTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
ดำรง สุ่มสังข์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ด491ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ) 106 หน้า ; 30 ซม.