ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา = THE SATISFACTION OF PEOPLES TOWARDS THE SERVICES OF ALND OFFICE, SONGKHLA PROVINCE /

ผู้แต่ง
เอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551