การศึกษารูปแบบกิจกรรมการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย = A STUDY OF POLITICAL MEDIATE ACTIVITY MODEL EFFECTING THE UNDERSTANDING OF DEMOCRATIC ADMINISTRATION OF VOTERS IN MUEANG LOEI DISTRICT AREA, LOEI PROVINCE /

ผู้แต่ง
มีชัย กฤชกระพัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551