สภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเปือยน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 = EARLY CHILDHOOD MANAGEMENT AT BASIC EDUCATIONAL SCHOOL PUEAI NOI DISTRICT UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 /

ผู้แต่ง
กัญญารัตน์ นามวิเศษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551