คุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์ของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = THE CHARACTER OF POLITICAL LEADER, BEING REQUIRED : A CASE STUDY OF MUEANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE /

ผู้แต่ง
ศิริวรรณ สุรินทะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550