การนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = AN APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE TO TAMBOL ADMINISTRATION ORGANIZATION : A CASE STUDY OF MAIREANG SUBDISTRICT, CHAWANG DISTRICT, NOKHONSITHAMMARAT PROVINCE /

ผู้แต่ง
จินดา พรายแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551