ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = PROBLEMS ON LEVYING TAXES ON HOUSEHOLD AND LAND OF DESIGNATED RESIDENTS : A CASE STUDY OF YASOTHON MUNICIPALITY, YASOTHON PROVINCE /

ผู้แต่ง
กัญญ์ณณัฏฐ์ เนืองณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551