คุณลักษณะของวัดปานุราชประชาสรรค์ที่พึงประสงค์ของชุมชนปานุราช อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ = THE REQUIRED QUALIFICATIONS OF WAT PANURAJPRACHASAN IN THE VIEW OF PEOPLE IN PANURAJ COMMUNITY MUANG DISTRICT KRABI PROVINCE /

ผู้แต่ง
ไกรพล สาธารณะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551