การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองของผู้ต้องขังตามหลักอิทธิบาท 4 = A STUDY OF SELF-ACCEPTANCE PROGRAM DEVELOPMENT OF PRISONERS BY THE IDDHIPADA 4 /

ผู้แต่ง
พระบุญเติม วัฒนพรหม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553