ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ /

ผู้แต่ง
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550