รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับมาตรฐาน /

ผู้แต่ง
วีระชัย คล้ายทอง
Corporate Author
วิลาวัลย์ คล้ายทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2550