การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมในมโหสถชาดก = AN ANALYTICAL STUDY OF EHTICS IN THE MAHOSATHA JATAKA /

ผู้แต่ง
แหวน น้อยคูณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551