ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = A STUDY OF THE FACTORS RESULTING TO THE ACCEPTANCE IN ORGANIC AGRICULTURAL SYSTEM OF AGRICULTURES IN SURATTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
รุ่งทิวา พันธ์ประทุม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 631.567 ร622ป 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ), 126 หน้า ; 30 ซม.