ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 = Satisfaction from Work Performance of Government Officials in the Office of Suratthani Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
ระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551