ศึกษาเชิงวิเคราะห์การให้ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท = AN ANALYTICAL STUDY OF KAMMA RESULT IN THE DHAMMAPADATTHAKATHA /

ผู้แต่ง
พระมหาอภิศักดิ์ วรญาโณ (รินไธสง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551