ความพร้อมด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = READINESS IN EDUCATINAL MANAGEMENT OF GOVERNMENT ORGANIZATION : A CASE STUDY OF TAMBON ADMINISTRAITVE ORGANIZAITON, MUEANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระสนอง ฐานวโร (ชนะบุญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551