ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องขันติในพุทธปรัชญาเถรวาท = AN ANALYTICAL STUDY OF KHANTI IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550