กระบวนการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 = THE BUDDHIST TEACHING PROCESS OF THE MONK TEACHERS : A CASE STUDY OF SCHOOL UNDER TH EOFFICE OF CHIANG MAI EDUCATIONAL AREA 2 /

ผู้แต่ง
พระกิตติพงษ์ กิตฺริโสภโณ (วงศ์สถาน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551