ทัศนคติของพระสังฆาธิการต่อการจัดการศึกษาในโรเงรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสันป่าตองศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = THE ATTITUDE OF THE MONK ADMINISTRATERS TOWARDS EDUCATINAL MANAGEMENT OF PARIYATTI-DHAMMA SCHOOL GENERAL EDUCATION STREAM : A CASE STUDY OF SANPATONGSUKSA SCHOOL. SANPATONG DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระมหาชานันท์ธรรม ชยทตฺโต (ท่าโทม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551