สามัคคีธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = SAMAGGIDHAMMA IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY : AN ANALYTICAL STUDY /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดวิชาญ ชาตวีโร (แดงประไพ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ว547ส 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ญ) 211 หน้า ; 30 ซม.