สามัคคีธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = SAMAGGIDHAMMA IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY : AN ANALYTICAL STUDY /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดวิชาญ ชาตวีโร (แดงประไพ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551