แนวคิดทางปรัชญาของกะเหรี่ยง = PHILOSOPHICAL THOUGHTS OF KAREN /

ผู้แต่ง
พระมหาชัยชาญ เขมรํสี (สุทันตกุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551