ศึกษาพระจริยวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราช = A STUDY OF KING ASOKA THE GREAT'S BEHAVIOR /

ผู้แต่ง
พระอาทิตย์ อคฺคจิตฺโต (มาตรา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1