การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES TO DAILY LIFEOF STUDENTS IN TEMPLE SCHOOL, MUEANG DISTRICT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระสันติ สนฺติกโร (ร่มแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551