การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES TO DAILY LIFEOF STUDENTS IN TEMPLE SCHOOL, MUEANG DISTRICT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระสันติ สนฺติกโร (ร่มแก้ว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส579ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฐ) 129 หน้า ; 30 ซม.